Блог статистикасы
195
Жазбалар
4797
Өтініштер
186636
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Жаңа әлеуметтік саясат

Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту шаралары туралы

* * * * *

2019 жылғы 1 сәуірден бастап көрсетілетін атаулы әлеуметтік көмек туралы жиі қойылатын 10 сұрақ


Атаулы әлеуметтік көмек – бұл аз қамтылған азаматтарға және табыстары төмен деңгейдегі отбасыларға, оның ішіндекөпбалалыотбасыларғаберілетінақшалайтөлем. Төмендебізжиіқойылатын 10 сұрақ пен олардыңжауаптарынкелтірдік.

·         1) Атаулыәлеуметтіккөмектіңжаңартылғанформатынаөтініштердіқабылдауқашанбасталады? Қайжергежүгінуқажет?

Жаңартылғанатаулыәлеуметтіккөмеккөрсетугеөтініштердіқабылдау 2019 жылғы 1 сәуірденбасталады. Олүшінтұрғылықтыжерібойыншажұмыспенқамтуорталығынанемесехалыққақызметкөрсетуорталығынажүгінуқажет.

Егеротбасыауылдықжердетұрса – кент, ауыл, ауылдықокругтердіңәкімдерінежүгінеді.

·         2) Атаулыәлеуметтіккөмектітағайындауүшінқаңдайқұжаттарқажет?

Өтінішберу  жәнесәйкестендіруүшін текжекекуәліктіұсынуқажет. Басқақұжаттарқажетемес.

·         3) Жәрдемақынытолықмөлшердеалуүшінқұжаттардыайдыңбасынан беру қажетпе?

Жоқ, міндеттіемес. Атаулыәлеуметтіккөмекөтінішбілдіргенайданбастаптағайындаладыжәнеөтінішбергенкүнгебайланыстыемес. Мысалы, егерсізқұжаттардыуәкілеттіорганға 20 сәуірдетапсырсаңыз, ондатөлемді де толықкөлемдебір ай үшіналасыз.

·         4) АӘК алуүшінтұрғылықтымекенжайбойынша прописка болу қажетпе?

Ия, қажет. АӘК тағайындауүшінтұрғылықтымекенжайбойыншатұрақтынемесеуақытша прописка болу қажет.

·         5) Жәрдемақыныесептегенкездебіргетұратынтуыстардыңбарлықтабыстарыесепкеалынатыны рас па? Бұл норма қайтақараладыма?

Атаулыәлеуметтіккөмекті 2019 жылғы 1 сәуіргедейінтағайындағанкездеотбасыныңбіргетұратын, ортақшаруашылықжүргізетінбарлықмүшелеріесепкеалынады.

Алайда, Министрлік  «Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмектуралы» ҚРЗаңынаотбасықұрамыннақтылаубөлігіндетолықтыруларенгізуде.

Осылайша, 2019 жылғы 1 сәуірденбастапотбасыныңқұрамында тек жақынтуыстар, яғниата-ана, балалар, бала асырапалушылар, асырапалынған бала, ата-анасыбіржәнеата-анасыбөлекбауырлар мен апа-қарындастар,ата,әже, немерелересепкеалынады.

·         6) Жәрдемақыалуүшінотбасыныңбірмүшесіндеқандайтабысболуғатиіс? Жәнежәрдемақыныңмөлшеріқандай?

Егеротбасыныңбірадамғашаққандағыайлықтабысы
20 789  теңгеденаспаса, отбасығаатаулыәлеуметтіккөмектөленеді. Бұлреттекәмелеткетолмағанбалаларға 20 789 теңгемөлшерінде, ал ересектергеотбасыныңжанбасынашаққандағытабысы мен АӘК критерийлерініңмөлшеріарасындағыайырматөленеді.

Мысалретіндеекіересеката-ана мен алтыкәмелетжасқатолмағанбаладантұратынотбасыналайық.

Айсайынғытабысы:

1)   Әкесініңжалақысы – 150 000 тг. құрайды;

2)   Көпбалалыотбасығаберілетінарнаулымемлекеттікжәрдемақы – 10 504 тг;

3) «Күмісалқа» алқасыменмарапатталғанкөпбалалыанағаберілетінмемлекеттікжәрдемақы – 16 160 тг.

Отбасыныңайсайынғытабысы – 176 664 теңге.

Отбасыныңжиынтықтабысынесептеукезіндекөпбалалыотбасыларғаберілетінарнаулымемлекеттік  жәрдемақы мен «Күмісалқа» жәрдемақысыалыптасталды. Отбасымүшелерініңжанбасынашаққандағыорташатабысыкелесідейесептеледі: 150 000 теңге 8 адамғабөлінеді = 18 750 тг. Тиісінше, отбасы АӘК көрсетукритерийлерінесәйкескеледі.

Балаларға АӘК мөлшерінесептеу: 20 789 теңге*6 бала = 124 734 тг.

Ата-аналарүшін АӘК мөлшерінесептеу: 20 789 тг. – 18 750 тг. =
2 039 тг; 2 039*2 = 4 078 тг.

АӘК жиынтықмөлшері 124 734 тг. + 4 078 тг = 128 812 тг.

Егербұрынотбасы АӘК көрсетукритерийінесәйкескелмесе, онда 2019 жылғы 1 сәуірденбастапотбасы 128 812 тг. мөлшеріндеатаулыәлеуметтіккөмекалуғақұқылы.

Осылайша, жаңаатаулыәлеуметтіккөмектіескереотырып, отбасыныңжалпытабысы: 176 664 тг. + 128 812 тг. = 305 476 тг. болады.

·         7) Отбасыныңжиынтықтабысынесептеукезіндежекеқосалқышаруашылықтантүскентабысесепкеалынадыма?

Иә, отбасыныңжиынтықтабысынанықтағанкездежекеқосалқышаруашылықескеріледі. Жеке қосалқышаруашылықтантүсетінтабысҚазақстанРеспубликасыЕңбекжәнехалықтыәлеуметтікқорғауминистрінің 2009 жылғы 28 шілдедегі № 237-ө бұйрығыменбекітілгенМемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмекалуғаүміткерадамның (отбасының) жиынтықтабысынесептеуқағидаларынасәйкесесептеледі. Қағидаларда  ел өңірлерініңклиматтықерекшеліктерінескереотырып, жекеқосалқышаруашылықтан  түсетінтабыстыесептеунормаларыайқындалған.

Бұлретте, жергіліктіатқарушыоргандаржекеқосалқышаруашылықтытабыскөзінежатпайдыдепайқындайалады. Яғни, әкімдіктерөзқалауыбойыншажекеқосалқышаруашылықтантүсетінтабыстыескермеугеқұқылы.

·         8) 1 сәуірденбастапотбасыныңжалпытабысынесептеукезіндеқандайтабысалыныптасталады?

АӘК тағайындауүшінотбасыныңжиынтықтабысынесептегенкездемыналаресепкеалынбайды:
1. 4 жәнеодан да көпбаласы бар көпбалалыотбасыларғаберілетінарнаулымемлекеттікжәрдемақы;
2. «Алтын алқа» және «Күмісалқа» алқаларыменмарапатталғанкөпбалалыаналарғаберілетінжәрдемақы;
3. баланыңмүгедектігібойыншажәрдемақы;
4. студенттердіңстипендиясы;
5. жергіліктіатқарушыоргандаржүзегеасыратынбіржолғытөлемдер.

·         9) Көпбалалыотбасылардықолдаубойыншатағықандайшаралар бар? Оларбойыншатолықжәнедұрысақпараттықайдан ала алады?

«Алтын алқа» және «Күмісалқа» алқаларыменмарапатталғаннемесебұрын «Батыр ана» атағыналған, І және ІІ дәрежелі «Анадаңқы» ордендеріменмарапатталғанкөпбалалыаналарға ай сайын 16 160 теңге (6,4 АЕК) мемлекеттікжәрдемақытөленеді. Бүгінде 235 мыңанаосындайқұрметтіатаққаие.

Сондай-ақ, «Алтын алқа» және «Күмісалқа» алқаларыменмарапатталғанкөпбалалыаналар:
- көлікқұралдарынасалынатынсалықтыжәнежерсалығын;
- тұрғылықтымекенжайынтіркеу, паспорт жәнежекекуәлікалукезіндежасалатыннотариаттықжәнезаңтұрғысынанмаңыздыәрекеттерүшінмемлекеттікбажсалығынжәнет.б. төлеуденбосатылады.

Соныменқатар, 5 жәнеодан да көп бала туып, оларды 8 жасқатолғанғадейінтәрбиелепотырғананалар 53 жасындазейнеткешығуғақұқылы.

Бұданбасқа, Министрліказаматтардыңұсыныстарынескереотырып, әлеуметтіккөмек пен қызметтердіңбірыңғайпакетінәзірледі, оны АӘК алушыларғажергіліктіатқарушыоргандаркөрсетеді. Әлеуметтікпакеткежергіліктіатқарушыоргандаресебіненкөрсетілетін 11 әлеуметтікқолдаужәнеәлеуметтікқызметшарасыкіреді, оныңішінде 1-4-сынып оқушыларынтегіныстықтамақпенқамтамасызету, қоғамдықкөліктежеңілдікпенжүру, балаларлагерлеріндетегіндемалу, тұрғынүйқұрылысжинақтарыжүйесіарқылытұрғынүйжағдайларынжақсарту, мектепформасымен, оқулықтарменжәнеоқукерек-жарақтарыменқамтамасызетужәнет.б. бар.

Бірыңғайәлеуметтікпакеттіенгізуелдіңбарлықөңірлеріндемұқтажазаматтарғабірдейәлеуметтіккөмеккөрсетугемүмкіндікбереді.

Атаулыәлеуметтіккөмектағайындаужәнебасқа да жеңілдіктер мен жәрдемақылартуралытолықақпараттыжұмыспенқамтуорталықтарынан, жұмыспенқамтудыүйлестіружәнеәлеуметтікбағдарламаларбасқармаларынан, ауылдықәкімдіктерден, сондай-ақ 111 call-орталығыарқылыалуғаболады.

·         10) Қандайжастағыбалалар АӘК ала алады?

Жаңа механизм бойыншаеңтөменгікүнкөрісдеңгейінің 70%-ы немесе 20 789 теңгемөлшеріндегікепілдітөлем 18 жасқадейінгібалаларға, ал орта, техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгі, жоғарыжәнежоғарыоқуорнынанкейінгібілім беру ұйымдарындакүндізгіоқунысаныбойыншаоқығанжағдайда, білім беру ұйымынбітіретінуақытқадейін (бірақ 23 жасқатолғанғадейін) төленетінболады


хат жіберу